top of page

התחום העסקי מסחרי

משרד עו"ד גוברין מלווה מעל 30 שנים גופים עסקיים המאוגדים כחברות פרטיות ושותפויות, ומעניק ללקוחותיו את כלל השירותים המשפטיים הדרושים להתנהלותם העסקית והמסחרית.

התחום העסקי מסחרי מגוון מאוד ומשיק לכל עניין הנוגע לפעילות של העסק.

The Contract

עסקים, מסחר וחוזים מסחריים

במסגרת התחום העסקי מסחרי, עוסק משרד עו"ד גוברין במגוון הנושאים הבאים:

ניסוח ועריכה של הסכמים במגוון תחומי העסקים והמסחר, לרבות:

 • הסכם בין ספק ללקוח

 • הסכם לאספקת שירותים

 • הסכם ייעוץ

 • הסכם שיווק והפצה

 • הסכם סודיות ואי תחרות

 • הסכם פשרה

 • הסכם תיווך עסקי

 • ליווי משפטי לעסקים:

 • ליווי במשא ומתן עסקי

 • ליווי עסקאות

 • ניסוח טיוטות וניהול משא ומתן

תאגידים וחברות

למשרד עו"ד גוברין ניסיון עשיר ומגוון בכל היבטי דיני החברות, ולקוחותיו נהנים מליווי משפטי שוטף ומקיף לחברות בתחומים הבאים:

 • התאמה בין הישות המשפטית למבנה המסחרי הרצוי

 • ייסוד חברה פרטית

 • הסכם מייסדים והסכם בין שותפים

 • הסכם בין בעלי מניות

 • הסכם השקעה

טיפול בתקנון החברה:

 • ניסוח תקנון

 • תיקון תקנון

 • החלפת תקנון

 • ליווי דירקטורים ובעלי מניות

 • מכר מניות

 

טיפול בהון החברה:

 • הגדלת הון, הקצאת מניות, העברת מניות

 

החלטות בחברה:

 • ניסוח פרוטוקול והחלטות של אסיפת בעלי המניות (אסיפה כללית, אסיפה שלא מן המניין)

 • ניסוח פרוטוקול והחלטות של הדירקטוריון

 

רשם החברות:

 • הקמה ורישום חברה פרטית

 • דיווחים שוטפים לרשם החברות

 • פירוק מרצון של חברה פרטית

 • הליכי התמחרות

Company meeting
Commercial Buildings

ליטיגציה עסקית מסחרית

 • ייצוג בתביעות כספיות וחוזיות בבית משפט, בבוררות, בגישור בבית המשפט

 • ייצוג בערעורים אזרחיים בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון

Handshake

ניהול בוררויות בעסקים ובתחום החקלאי

 • ניהול בוררויות בתחום העסקי והמסחרי

 • ניהול בוררויות בתחום החקלאי והחקלאות

bottom of page