top of page

צוואות לבעלי עסקים ולבעלי חברות משפחתיות

עו"ד גוברין עורך מעל 30 שנים צוואות לבעלים ולבעלות של עסקים ועוסק בהכנה של חברות משפחתיות להעברת השליטה בהן לדור הבא.

Fountain pen

כל אדם צריך להסדיר את סוגיית גורל רכושו לאחר מותו, על מנת להבטיח לו ולקרוביו שקט נפשי בהווה ובעתיד ולצמצם למינימום את הסיכוי למחלוקות על רקע רכוש וירושה.

ככל שיש יותר רכוש ונכסים, כך הסדרה מראש של גורל הרכוש והנכסים מקבלת חשיבות רבה יותר.

 

כאשר הנכסים העיקריים הם עסקים וחברות משפחתיות, הסדרה זו כוללת גם אפשרות לבצע העברה בין-דורית סדורה של הניהול והשליטה בעסק ו/או בחברה המשפחתית.

מדובר במהלך מורכב רגשית, עסקית ומשפטית וכולל בדרך כלל הן ייעוץ מיסויי, הן ליווי משפטי ולעתים גם ייעוץ ארגוני.

לנהל נכון עכשיו, כדי להיות שקטים אחר-כך!

העברה בין-דורית יזומה, מבטיחה את עתיד רכושכם לפי הצרכים, הערכים והרצונות שלכם.

ניהול נכון של העברה בין-דורית של רכוש לדור הבא, בעוד בעל הרכוש מתפקד וצלול בדעתו, מאפשר למצות את מיטב האפשרויות בנושא רגיש זה.

ההיערכות לקראת העברת החברה המשפחתית לדור הבא, כוללת, בין היתר, את הפעולות הבאות:

 

בחינה ו/או שינוי של המבנה התאגידי של החברה המשפחתית:

  • שינוי מבנה הון המניות של החברה, הוספת מניות המקנות זכויות מיוחדות בהתאם לצרכים הייחודיים בכל מקרה ומקרה.

  • קביעת הסדרים מתאימים בנוגע להעברת מניות ומכירת מניות.

  • קביעת הסדרים מתאימים בנוגע לאופן קבלות החלטות בחברה.

  • קביעת הסדרים מתאימים בנוגע לחלוקת רווחים בחברה.

 

ניסוח מסמכים משפטיים לצורך ביצוע העברת זכויות וסמכויות בעסקים

עריכת צוואות מתאימות

הגדרה או עדכון מוטבים בפוליסות ביטוח חיים, בקופות גמל ובקופות פנסיה

הוספת סעיפי 'אריכות ימים' בחשבונות בנק משותפים

הענקת ייפוי כוח ועריכת ייפוי כוח מתמשך

הסדרי נאמנות

bottom of page